فواید تعریف قصه در سنی که کودک حرف نمیزند

تعریف قصه، نیازمند توجه کافی به کودک می‌باشد. وقتی کودک می‌بیند که قصه چه اندازه پدر یا مادر را متوجه او کرده، علاقۀ او به قصه زیاد می‌شود؛

زیرا کودک هر چیزی که پدر و مادر را متوجه او کند، دوست دارد.

ادامه مطلب